ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի մայիսի 27-ի N 477-Ն հրամանի Օրինակելի ձև

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Գործադիր մարմնի կողմից

31.03.2021 թ.

ՀԱՇԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»

 

հասարակական կազմակերպության 2020 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

 

1.1 Լրիվ անվանումը

«ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»

 

1.2 ՀՎՀՀ-ն

00874572

 

1.3 Գտնվելու վայրը

ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԹԱՂԱՄԱՍ

Մոլդովական փ. 30 շ. 15 բն.

 

1.4 Պետական գրանցման համարը

211.171.33343

 

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

2011-09-15

 

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային)

091225535

 

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը

www.wisngo.am

 

1.8 Էլեկտրոնային փոստը

womenandis@gmail.com

 

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

 

Անունը                                                                      Ազգանունը

Նարինե                                                                     Աբազյան

Պաշտոնը

Նախագահ

 

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

 

Կազմակերպության նպատակներն ու խնդիրներն են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

 

իր գործունեությամբ նպաստել կանանց և աղջիկների տեղեկատվական հասարակությանը ինտեգրմանը

 

հասանելի դարձնել կանանց և տեղեկատվական հասարակության խնդիրները լայն հասարակական շրջաններին զանազան տեղեկատվական մրջոցների միջոցով

 

համագործակցելով ոլորտում գործող կազմակերպությունների, համապատասխան նախարարությունների հետ, ակտիվորեն մասնակցել տեղեկատվական հասարակության ազգային ռազմավարության մշակման և իրականացման աշխատանքներին, ուղղորդելով ջանքերը որպեսզի հաղթահարվի կանանց և աղջիկների թերմասնակցությունը տեղեկատվական հասարակության կառուցման գործում

 

4 Հասարակական կազմակերպության՝

 

4.1 Անդամների թիվը

150

 

4.2 Կամավորների թիվը

0

 

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը

0

 

6. Իրականացված ծրագրեր՝

 

Հ/Հ

6.1 Ծրագրի անվանումը

6.2 Վայրը

6.3 Նպատակը

6.4 Կարգավիճակը

 

1

Տեխնովացիա աղջիկներ Հայաստան

Հայաստան

 Ծրագրի նպատակն է ոգեշնչել եւ խրախուսել երիտասարդ կանանց  և

աղջիկներին`դառնալու

առաջնորդներ եւ նորարարներ, լուծելով իրենց  համայնքի խնդիրները ստացած տեխնոլոգիական եւ

ձեռնարկատիրական գետելիքների միջոցով:

Ընթացքի մեջ

 

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

 

Հ/Հ

7.1 Ծրագրի անվանումը

7.2 Վայրը

7.3 Կարգավիճակը

7.4 Նպատակը

7.5 Հիմնական արդյունքները

 

1

 

 

 

 

 

 

8. Տարեկան մուտքեր՝

 

8.1 Դրամական միջոցները

 

7376404

8.2 Գույքը

 

0

Ընդամենը

 

7376404

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

 

Հ/Հ

9.1 Դրամական միջոցները

 

9.3 Ստացման աղբյուրները

1

 

 

 

Հ/Հ

9.2 Գույքը

 

 

1

 

 

 

Ընդամենը

0

 

 

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

 

10.1 Դրամական միջոցները

 

2264722

10.2 Գույքը

 

Հ/Հ

10.2.1 Տեսակը

 

10.2.2 Արժեքը

1

 

 

 

Ընդամենը

 

2264722

11. Հանրային դրամական միջոցների և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

 

11.1 Դրամական միջոցները

 

 

11.2 Գույքը

 

Հ/Հ

11.2.1 Տեսակը

 

11.2.2 Արժեքը

1

 

 

 

Ընդամենը

 

0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

 

Հ/Հ

12.1 Տեսակը

12.2 Ստացված շահույթը

12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

 

 

 

Ընդամենը

0

 

Նշումներ

 

 

 

                                 

Կից ներկայացվում է՝

                 Աուդիտորի եզրակացություն՝        ________0________        թերթից

թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

73hb1509210024422036

You can contact us via the following contact form

You can contact us via the following contact form

Address:YEREVAN, ARMENIA 9 ALEX MANOOGIAN STREET, AUA BUSINESS CENTER
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required